Porady prawne

posted on 03.09.2017 by Kancelaria

Roszczenia przysługujące poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym – podstawowe informacje
Warto wiedzieć, że osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje szereg roszczeń, których może ona dochodzić zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, toczącym się przeciwko sprawcy wypadku. Wybór skutecznej drogi jest jednak uzależniony od okoliczności dotyczących konkretnej sprawy oraz rodzaju dochodzonych roszczeń.
Procedurę dochodzenia swoich roszczeń należy rozpocząć od postawienia sobie kilku podstawowych pytań – czy jestem poszkodowanym/ą (w przypadku tzw. „szkody na osobie” – czy doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia), czy wystąpiły w związku z powyższym koszty, jak wygląda całokształt mojej sytuacji osobistej (w tym rodzinnej, zawodowej) w porównaniu z sytuacją sprzed wypadku, a także czy przyczyniłem/am się do powstania/zwiększenia rozmiarów szkody. Odpowiedzi na powyższe pytania zakreślą ramy naszych uprawnień.
Poszkodowanemu przysługuje uprawnienie do żądania naprawienia wszelkich wynikłych z uszkodzenia ciała kosztów (a więc m.in. kosztów zakupu leków, środków medycznych, kosztów usług medycznych, rehabilitacji czy opieki, zwrotu utraconego dochodu), renty, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jeżeli bezpośrednio poszkodowany w wypadku komunikacyjnym zmarł, stosowne roszczenia przysługują również osobom, które poniosły koszty leczenia, pogrzebu, czy osobom, względem których na zmarłym poszkodowanym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny. Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą też dochodzić odszkodowania za znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Jeżeli roszczenia poszkodowanego nie zostaną zaspokojone przez podmiot odpowiedzialny, zasadym może okazać się skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego. Warunkiem pozytywnego dla poszkodowanego rozstrzygnięcia w sprawie jest precyzyjne udowodnienie roszczeń, co z kolei wymaga przedstawienia wszelkich dowodów potwierdzających wysokość poniesionej przez poszkodowanego szkody, czy też dochodzonego w związku z wypadkiem komunikacyjnym zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Między innymi wysokość szkody, zwiększenie potrzeb poszkodowanego wpływają na wymiar odszkodowania bądź renty, z kolei doznana krzywda – na wymiar zadośćuczynienia. Należy pamiętać, aby w tym celu powołać niezbędne dowody w postaci m. in. faktur, rachunków, dokumentacji medycznej, zeznań świadków, czy opinii biegłych sądowych właściwych specjalności. Niesprostanie regule wynikającej z przepisu art. 6 Kodeksu cywilnego („Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”) naraża poszkodowanego na oddalenie jego powództwa, a więc przegranie sprawy.

Należy również pamiętać, że niewykrycie sprawcy wypadku komunikacyjnego (w przypadku kiedy zbiegł z miejsca zdarzenia), bądź nieposiadanie przez niego polisy OC pojazdu, nie zamyka poszkodowanemu drogi do dochodzenia swoich roszczeń.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw wynikających z wypadków komunikacyjnych (zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu cywilnym oraz karnym) na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (Kraków, Miechów, Nowy Sącz, Tarnów, Zakopane) oraz świętokrzyskiego (Kielce, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Pińczów).