Usługi


Sprawy gospodarcze, obsługa prawna przedsiębiorców, w szczególności:

–  zakładanie i przekształcanie spółek handlowych
–  opracowywanie projektów umów i statutów, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego,
–  sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
–  zakładanie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń,
–  zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
–  postępowania likwidacyjne,
–  reprezentacja przed sądami i organami administracji,

– spory między przedsiębiorcami na gruncie zawartych umów (odstąpienie od umowy, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy)

Prawo cywilne, w szczególności:

– doradztwo prawne i sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego,
– reprezentacja Klientów Kancelarii przez sądami,
– sprawy o zapłatę (windykacja należności, dochodzenie odszkodowań, sprawy o zadośćuczynienie, rentę /wypadki komunikacyjne, błędy medyczne/)
– przygotowywanie projektów umów,
– opiniowanie umów,
– sprawy wieczystoksięgowe,
– sprawy spadkowe,
– zasiedzenie, naruszenie posiadania,

– sprawy konsumenckie.

 

Prawo rodzinne, w szczególności:

– doradztwo prawne,  sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
– sprawy o rozwód i separację,
– sprawy alimentacyjne,
– podział majątku wspólnego,
– sprawy związane ze sprawowaniem opieki na dzieckiem, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
– sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa).

 

Prawo administracyjne, w szczególności:

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
– sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg na potrzeby postępowania administracyjnego
– reprezentacja Klientów Kancelarii przed organami administracyjnymi,
– reprezentacja Klientów Kancelarii przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
– reprezentacja w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,

– pomoc prawna dla cudzoziemców w procedurach związanych z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.